จัดอบรม Ergonomic (Ergonomic training)

Office Syndrome is The New Pandamic

ลุกขึ้นมาปฏิวัติการทำงานแบบปลอดปวด ด้วยการรู้ทันโรคออฟฟิศซินโดรม

Office Ergonomic เป็นปัญหาใหญ่ของทุกออฟฟิศ แม้บริษัทจะลงทุนในอุปกรณ์สำนักงานที่ดีมากแล้ว แต่ปัจจัยสำคัญของ การมี Office Ergonomic ที่ดี คือความรู้ความเข้าใจเรื่อง ergonomic ของพนักงาน การเห็นความสำคัญจนนำไปปฏิบัติจริง

mr.big clinic มีกระบวนการและบุคลากรที่ทำให้ Office Ergonomic เป็นเรื่องจริงจัง สนุกและเข้าถึงง่าย ให้เราช่วยดูแลเรื่อง Office Ergonomic เพื่อให้บริษัทได้โฟกัสในเป้าหมายที่แท้จริง

 • มีขั้นตอนการอบรมอย่างไรบ้าง

  1. สำรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานโดยวิธีการสังเกต สัมภาษณ์ ถ่ายภาพและวิดีโอ
  2. จัดสรรคอร์สฝึกอบรมที่เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร ช่วยแก้ปัญหาให้กับพนักงานในองค์กรได้
  3. ทำการจัดอบรมซึ่งประกอบด้วยการบรรยาย การอภิปราย และทำกิจกรรม เช่น สอนยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ลดปวด เมื่อย ตึง
  4. การประเมินผลลัพธ์ของการฝึกอบรม
  5. ติดตามผล
 • ใครบ้างที่เหมาะกับการอบรม

  กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มพนักงานออฟฟิศ กลุ่มโรงเรียน หรือหน่วยงานองค์การที่สนใจในเรื่องการยศาสตร์

 • ระยะเวลาที่ใช้

  การฝึกอบรมใช้เวลา 1 วัน หรือหากองค์กรมีพนักงานจำนวนมาก อาจวางแผนเพื่อจัดตารางการอบรมให้ทั่วถึง แนะนำให้จำนวนคนแต่ละ session ประมาณ 30 คน

ความสำคัญของ Ergonomic

mr.big clinic มีบริการจัดอบรมและให้คำปรึกษาแก่องค์กร ออฟฟิศ โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียนหรือสถาบันของภาครัฐและเอกชน เพื่อประเมินความปลอดภัยและปรับเปลี่ยนสถานที่ทำงานและท่าทางในการทำงานให้เหมาะสมตามหลักการยศาสตร์

เพื่อป้องกันและลดการบาดเจ็บทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ กระดูกสันหลังผิดรูป ลดปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อสุขภาพในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น การนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ ออฟฟิศซินโดรม การยกของ การผลัก การดึง การนั่งเรียนหนังสือ ให้ถูกวิธี โดยออกแบบให้เหมาะสมกับรูปร่างและท่าทางการทำงาน การเคลื่อนไหว

เสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงาน มีเป้าหมายเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร ให้พนักงานมีความสุขในการทำงานจากร่างกายที่แข็งแรง สุขภาพดี โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและมีประสบการด้านการยศาสตร์

กิจกรรมตรวจ Grid เพื่อตรวจการทรงท่า

Grid เป็นเครื่องมือของนักกายภาพที่ใช้วัดความสมดุลของโครงสร้างร่างกาย ใช้ดูการทรงท่า เพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากโครงสร้างร่างกายที่ไม่สมดุล ใช้ตรวจหากระดูกสันหลังคด ความไม่สมดุลของกล้ามเนื้อด้านซ้ายหรือขวาได้

สนใจ Ergonomic Training ในองค์กร