ตรวจ Ergoprofile ให้พนักงาน

ให้สำนักงานเป็นพื้นที่ปลอดปวด mr.big clinic มีบริการตรวจระยะสัดส่วนร่างกาย Ergoprofile สำหรับพนักงานในทุกสภาพแวดล้อมการทำงาน ระยะสัดส่วนร่างกายเช่น ระยะแขน ขา ความสูงจากพื้นถึงเข่า ล้วนแต่มีความสำคัญในการกำหนดพื้นที่การทำงาน ความสูงของโต้ะ และเก้าอี้ ระยะห่างจากผู้ทำงานถึงหน้าจอ บริการ Ergoprofile จะช่วยคุณแก้ปัญหาออฟฟิศซินโดรมได้อย่างแท้จริง

Ergoprofile คืออะไร

คือการตรวจระยะสัดส่วนร่างกาย Anthropometric measurement ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในสภาพแวดล้อมต่างๆ การตรวจ Ergoprofile สามารถทำได้กับพนักงานที่ทำงานในออฟฟิศ ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือแม้แต่ทำงานที่บ้าน ทั้งนี้เพื่อการจัดสภาพแวดล้อมการทำงานให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคจากการทำงาน เพื่อคุณภาพชีวิตและคุณภาพงานที่ดีกว่า

 • สัดส่วนร่างกาย

  คนเราล้วนไม่เหมือนกัน แม้แต่ฝาแฝดยังแตกต่างกัน สัดส่วนของร่างกายแต่ละคนยังไงก็แตกต่างกัน ซึ่งข้อมูลนี้จะช่วยวิเคราะห์ความเหมาะสมของอุปกรณ์สำนักงานที่เหมาะสมกับคนทำงานอย่างแท้จริง

 • เพศ

  ชายหญิงต่างมีความสามารถทางด้านร่างกายที่แตกต่างกัน ดังนั้นความเหมาะสมของอุปกรณ์ที่ช่วยทำงานย่อมแตกต่างกัน โดยเพศเป็นปัจจัยที่ช่วยในการวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมของอุปกรณ์สำนักงานที่คู่ควร

 • ท่าทางการทำงาน

  รูปแบบการทำงานซ้ำๆ หรือ งานที่ต้องใช้กำลังมาก ล้วนต้องมีอุปกรณ์ช่วยที่เหมาะสมกับงานนั้นๆ การที่เลือกอุปกรณ์ทุ่นแรงที่ดีกับงานที่ทำจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดโอกาสบาดเจ็บจากการทำงานได้อย่างยิ่ง

 • อายุ

  ตัวเลขที่เพิ่มมากขึ้นย่อมส่งผลต่อการฟื้นตัวของร่างกาย อายุที่มากขึ้น กล้ามเนื้อ รวมถึงการซ่อมแซมตัวเองย่อมลดลง การปรับความหนักในการทำงานให้เหมาะสมกับช่วงอายุ รวมถึงอุปกรณ์ที่ช่วยให้ร่างกายบอบช้ำน้อยที่สุดจะช่วยได้

 • ระยะเวลา

  ความต่อเนื่องในการทำงานทำให้งานออกมาได้ดี แต่ถ้าต่อเนื่องจนไม่มีช่วงเวลาฟื้นตัวร่างกาย บางทีร่างกายจะรับไม่ไหว การปรับระยะเวลาหรือช่วงเวลาทำงานที่เหมาะสมในการนั่งทำงานย่อมมีผลอย่างมากที่ลดโอกาสการบาดเจ็บจากการทำงาน

 • สภาพแวดล้อม

  สิ่งแวดล้อมรอบตัวล้วนช่วยให้งานออกมามีประสิทธิภาพได้มากขึ้น พื้นที่ทำงานไม่แคบจนวางงานไม่พอ หรือวางพอแต่ทำให้ท่าทำงานเสีย ล้วนเป็นปัจจัยที่มองข้ามไม่ได้

ลักษณะการบริการ Ergoprofile

การตรวจวัดระยะต่างๆ ของร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมต่างๆ

การประเมินท่าทาง อิริยาบถ การทำงาน

การวัดมวลร่างกายด้วยเครื่อง In body

การประเมินความต่อเนื่องในการทำงาน

การประเมินการเคลื่อนไหวของร่างกาย

ทุกองค์กร ควรตรวจ Ergoprofile

 • ลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการใช้กล้ามเนื้อเดิมซ้ำๆ
 • เลือกจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานและอุปกรณ์ที่ใช้ทำงานให้เหมาะกับตัวเอง
 • เมื่อรู้จักตัวเองมากขึ้น จะมีความระมัดระวังในการทรงท่าทุกอิริยาบถมากขึ้น
 • ช่วยส่งเสริมการรักษาโรคออฟฟิศซินโดรมหรือโรคเกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนื้อ

ตรวจ Ergoprofile แล้วก็ควรตรวจประเมินสถานที่ทำงานด้วย

โต้ะควรสูงเท่าไหร่ เก้าอี้ควรปรับแค่ไหน หน้าจอและอุปกรณ์สำนักงานควรอยู่ตำแหน่งใด คำถามเหล่านี้ต้องการสายตาของผู้เชี่ยวชาญช่วยตอบและตรวจประเมิน

ให้ทีมนักกายภาพบำบัดของ mr.big clinic เข้าไปประเมินสถานที่ทำงานและร่างกายของผู้ทำงานให้คุณถึงที่บริษัทเพื่อวางแผนพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน และแก้ไขปัญหาที่มองด้วยตาไม่เห็น

ขอรายละเอียดการตรวจ Ergoprofile